هئیت رئیسه


هئیت رئیسه فدراسیون سوارکاری حمهوری اسلامی ایران شامل افراد ذیل است 

جناب آقای دکتر سید کامل تقوی نژاد

جناب اقای دکتر حمید غریب پور

حناب آقای دکتر اسماعیلی پور

جناب آقای دکتر مهدی کاووسی

جناب اقای شاهرخ مقدم

جناب آقای محمد کاظمیان    آخرین بخشنامه ها    بخش نامه ها »

    اخبار استان ها
    مهمترین خبر ها