بخشنامه هارومانه: عضویت. سوارکاری ایران در فدراسیون جهانی سوارکاری تایید شد

1397/08/09 | کمیته ها|بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

فرم گواهی شرکت در مسابقه مالکین غیر حرفه ای

1397/07/23 | بخشنامه ها|تهران

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه انجام اخذ فرایند شناسه ملی توسط هیاتهای ورزشی

1397/07/23 | بخشنامه ها|تهران

اطلاعات بیشتر »

تقویم ورزشی فدراسیون سوارکاری

1397/06/24 | بخشنامه ها

تقویم مسابقات پرش با اسب

اطلاعات بیشتر »

آخرین نتایج دریافتی اسبهای ترکمن

1397/04/17 | معاونت فنی|بخشنامه ها

نتایج آخرین آزمایشات اسب ها ترکمن دریافت شد

اطلاعات بیشتر »

نسخه عمومی آیین نامه هندیکاپری، ریتینگ و رده بندی مسابقات اسبدوانی منتشر گردید

1397/03/20 | بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه اسب خالص ایرانی

1397/03/11 | پرش|بخشنامه ها

بخشنامه مسابقه اسب خالص ایرانی

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه اولين رویداداستقامت استان تهران

1397/03/07 | بخشنامه ها|استقامت

بخشنامه اولين رویداداستقامت استان تهران

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها