برای دانلود سند راهبردی فدراسیون بر روی لینک زیر کلیک کنید.

[دانلود سند راهبردی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ایران]

فایل به فرمت PDF است