معاونت فنی و تبارنامه


دکتر علیرضا رضا قلی زاده معاونت فنی و تبارنامه

اهم وظایف اولیه معاونت فنی شناسایی، تشخیص هویت، تعیین روشهای شناسایی (آزمایش DNA) ، میکروچیپ گذاری، صدور پاسپورت و شناسنامه برای اسبهای ایرانی از نژاداهای مختلف بوده است. این شناسنامه با هدف تعیین هویت اسبها برای شرکت در مسابقات، تائید اسبها و سلامت برگزار ی مسابقات است.

آدرس سایت معاونت

ادرس سایت : http://wp.feiri.ir

آخرین اخبار معاونت فنی

مقررات و آیین نامه ها

فرم های استاندارد

معرفی

شورای تبارنامه ها در حال حاضر عهده دار فعالیتها ، وظایف و اختیاراتی است که از سال 1348 با تشکیل انجمن اسب به آن سازمان محول گردیده بود در واقع بخش فنی انجمن اسب از سال 1357 به بعد در قالب اداره کل ورزشهای سوارکاری و معاونت فنی بکار خود ادامه داده است .

اهم وظایف اولیه این واحد شناسایی، تشخیص هویت، تعیین روشهای شناسایی و صدور شناسنامه برای اسبهای ایرانی از نژاداهای مختلف ملی بوده است. این شناسنامه های ورزشی با هدف تعیین هویت اسبها برای شرکت در مسابقات ، تائید اسبها و سلامت برگزار ی مسابقات بوده است پس از آن با روشهای جدید شناسایی و تعییین هویت از انجام داغ سرد به میکروچیپ گذاری و از خونگیری به انجام DNA برای اسبهاتغییر روش یافت.

در حال حاضر این شورا مسئولیت صدور شناسنامه ورزشی برای اسبهای نژادهای مختلف کشور و همچنین صدور پاسپورت برای اسبهای عرب ، تاروبرد و ترکمن و همچنین تهیه و تدوین آئین نامه های مرتبط با این امور می باشد.

در پاره ای موارد مانند اسبهای عرب و تاروبرد براساس ضوابط سازمان بین المللی مربوطه نمونه های مو به یکی از آزمایشگاههای رفرانس بین المللی بمنظور تعیین هویت اسب و انجام تست والدین ارسال میگردد وپس از دریافت نتایج و تائیدیه آزمایشگاه سایراقدامات انجام میشود.

اعضاء

سرپرست : دکتر علیرضا رضاقلی زاده

 

شرح وظایف

 1. تعیین و ثبت مشخصات و تائید هویت اسبهای ورزشی اعم از تولیدات داخلی یا وارداتی منطبق با ضوابط ملی و بین المللی.
 2. اعزام کارشناسان و کارگزاران بمنظور اجرای کلیه مراحل شناسایی با استفاده از آخرین روشها و ابزارهای متداول بین المللی و تشخیص هویت.
 3. -انجام نمونه گیری منطبق با ضوابط آزمایشگاههای مرجع ملی و بین المللی برای تعیین هویت و آزمایشات ژنتیکی.
 4. ارسال اطلاعات نمونه های جمع آوری شده به آزمایشگاههای مرجع ملی و بین المللی و ارائه نتایج حاصله به مراجع ذیصلاح حقیقی و حقوقی.
 5. ثبت مشخصات اسبهای ورزشی به انضمام نتایج آزمایشگاهی و اعلام تائید هویت نژادی در سیستم ها و تبارنامه ها.
 6. چاپ و صدور شناسنامه اسب ورزشی ، تولیدی ورزشی مشتمل بر رکوردها و امتیازات حاصله از رویدادهای سوارکاری.
 7. چاپ و صدور پاسپورت بر اساس موازین ملی و بین المللی برابر استانداردهای اعلام شده از سوی سازمانهای بین المللی نژادی هر اسب.
 8. انتشار کتاب تبارنامه های هر نژاد به تفکیک و برابر ضوابط ملی و بین المللی
 9. چاپ و تکمیل اوراق و فرمهای مربوط به ثبت مشخصات و شناسایی اسبهای ورزشی.
 10. ثبت و پذیرش و صدور کارت سیلمی جهت نریانهای تولیدی و وارداتی برابر ضوابط ملی و بین المللی.
 11. بررسی و بازنگری فرمهای مربوط به تولید مثل و سایر اوراق و فرمهای لازم برای صدور تبارنامه ها.
 12. انتشار اسامی سیلمی های مجاز جهت اطلاع مالکین بمنظور اطلاع عموم در ابتدای بهمن ماه هر سال.
 13. معرفی نماینده جهت حضور در کنفرانس و سمینارهای علمی و تخصصی مربوط به تبارنامه ها.
 14. تهیه و تأمین لوازم و تجهیزات متداول بین المللی جهت انجام خدمات مربوطه.
 15. همکاری با کمیته اسبدوانی و سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار کننده رویدادهای سوارکاری.
 16. بررسی و تائید هویت کلیة اسبهای ورزشی وارداتی و صدور مجوز شرکت در مسابقات و رویدادهای سوارکاری.
 17. تائید صلاحیت درخواست واردات اسبهای ورزشی.
 18. بررسی و تصویب تعرفه های کلیه خدمات اجرایی.
 19. تصویب دستور العمل نحوه انتخاب برترین تولید کننده اسبهای هر نژاد.
 20. ایجادتشکیلاتی با همکاری مالکین در جهت حمایت از حقوق صنفی آنان.
 21. ثبت ونگهداری و تجزیه و تحلیل رکوردها و امتیازات ورزشی و ارائه آن به فدراسیون و سایر اشخصاص حقیقی و حقوقی.
 22. تعیین تکلیف و اظهار نظر قطعی در مورد دعاوی ناشی از اختلاف مالکیت یا تعیین هویت نژادی.
 23. بررسی و اظهار نظر نسبت به موارد ارجاعی از سوی فدراسیون و سایر مراجع ذیربط.
 24. تدوین و ارائه برنامه و بودجه سالیانه پس از تصویب شورا به فدراسیون.
 25. تهیه و تدوین تشکیلات سازمانی شورای تبارنامه پس از تصویب به فدراسیون.

معرفی خدمات

ثبت نام کره اسبها و اسبهاي يک ساله

ثبت سیلمی و مادیان

اسب های ورزشی

اسب ترکمن

اسب اصیل ایرانی (اسب عرب)

اسب تروبرد

پیگیری خدمات

تشخيص هويت و تعيين DNA

تایید ثبت

تعرفه ها

تماس با ما

آدرس: اتوبان فتح -خیابان خلیج فارس-بلوار رهنما-مجموعه سوارکاری نوروزآباد

کد پستی: 1379763611

تلفن: 66270076-021

فکس: 66270072-021

ایمیل : Int.affairs-studbook@feiri.ir