رئیس فدراسیون
مهندس محمد کاظمیان

نائب رئیس بانوان

خانم شهرزاد خرم نژادیان

سرپرست دبیرکل
خانم شریسا غفاری

سرپرست خزانه دار

مهدی رفعت