سرپرست فدراسیون
رضا زندی خواری

نائب رئیس بانوان

الهام کیان مهر

سرپرست دبیرکل
مصطفی دهدشتی

سرپرست خزانه دار

مهدی رفعت