کمیته ها

کمیته آموزش

کمیته پرش

کمیته استقامت

کمیته درساژ

کمیته جشنواره و زیبایی

کمیته هنرهای رزمی سواره

کمیته پونی

كميته پارا سوارکاری

کمیته گردشگری

کمیته مربیان

کمیته کلانتران پرش

کمیته طراحان مسیر

کمیته داوران

کمیته همگانی

کمیته دامپزشکی و مبارزه با دوپینگ

کمیته لیگ پرش با اسب

کمیته مسابقات اسب ایرانی

کمیته واردات

کمیته ورزشی اسب عرب(اصیل)

کمیته ولتینگ