بخشنامه هابخشنامه مسابقه پرش با اسب استان البرز

1401/02/19 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه سیزدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب

1401/01/30 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

اولین دوره مسابقات پرش با اسب دانشجویان سراسر کشور

1400/12/09 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه و برنامه مسابقات CEI* 110 km مورخ 11 الی 12 اسفند در استان اصفهان

1400/12/04 | بخشنامه ها|استقامت

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقات سواری استقامت جام نقش جهان

1400/11/30 | بخشنامه ها|استقامت

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه جام صدران پیشرو اسب ١٢

1400/11/27 | بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر

1400/11/26 | بخشنامه ها|هنر های رزمی

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر"

1400/11/19 | بخشنامه ها|هنر های رزمی

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه اولین دوره تور پرش با اسب جام دشت بهشت

1400/11/10 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب)

1400/10/28 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب) ۳ الی ۸ بهمن

1400/10/18 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

اصلاحیه بخشنامه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی پونی سواران سال۱۴۰۰

1400/10/07 | بخشنامه ها|پونی کلاب

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه برگزاری دومین مسابقه انتخابی تیم ملی پونی سواران ۱۴۰۰

1400/10/05 | بخشنامه ها|پونی کلاب

اطلاعات بیشتر »

اولین رویداد سواری استقامت کشوری در سال۱۴۰۰ در استان کرمان

1400/09/03 | بخشنامه ها|استقامت

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه برگزاری دومین مسابقه انتخابی تیم ملی پونی سواران ۱۴۰۰

1400/09/03 | بخشنامه ها|پونی کلاب

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه CSI

1400/08/29 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه اردو و مسابقه قهرمانی کشور پارادرساژ

1400/08/20 | بخشنامه ها|جانبازان و معلولین

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه اولین دوره مسابقه ارزیابی کشوری اسب های فریزین

1400/08/20 | بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره ۲۷و۲۸ آبانماه،استان فارس

1400/08/19 | بخشنامه ها|هنر های رزمی

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه رویداد قهرمانی کشور درساژ۱۴۰۰ و کلینیک داوری درساژ

1400/08/17 | بخشنامه ها|درساژ

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1401/02/19 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب استان البرز
1401/01/30 -- بخشنامه سیزدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب
1400/12/04 -- بخشنامه و برنامه مسابقات CEI* 110 km مورخ 11 الی 12 اسفند در استان اصفهان
1400/11/30 -- بخشنامه مسابقات سواری استقامت جام نقش جهان
1400/12/09 -- اولین دوره مسابقات پرش با اسب دانشجویان سراسر کشور
1400/11/27 -- بخشنامه جام صدران پیشرو اسب ١٢
1400/11/26 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر
1400/11/19 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر"
1400/11/10 -- بخشنامه اولین دوره تور پرش با اسب جام دشت بهشت
1400/10/28 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب)
1400/10/18 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب) ۳ الی ۸ بهمن
1400/10/07 -- اصلاحیه بخشنامه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی پونی سواران سال۱۴۰۰
1400/10/05 -- بخشنامه برگزاری دومین مسابقه انتخابی تیم ملی پونی سواران ۱۴۰۰
1400/09/03 -- بخشنامه برگزاری دومین مسابقه انتخابی تیم ملی پونی سواران ۱۴۰۰
1400/09/03 -- اولین رویداد سواری استقامت کشوری در سال۱۴۰۰ در استان کرمان
1400/08/29 -- بخشنامه مسابقه CSI
1400/08/20 -- بخشنامه اولین دوره مسابقه ارزیابی کشوری اسب های فریزین
1400/08/20 -- بخشنامه اردو و مسابقه قهرمانی کشور پارادرساژ
1400/08/19 -- بخشنامه مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره ۲۷و۲۸ آبانماه،استان فارس
1400/08/17 -- بخشنامه رویداد قهرمانی کشور درساژ۱۴۰۰ و کلینیک داوری درساژ


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها