مجموعه سوارکاری نوروزآباد به فدراسیون سوارکاری سپرده می شود

قرار است مجموعه سوارکاری نوروزآباد به فدراسیون سوارکاری سپرده شود

این کار صحیح ترین راهی بوده که جناب  وزیر انتخاب کرده اند

ما به دکتر گودرزی تبریک  می گوییم.

به نقل از مجله دنیای ورزش : اين روزها اسبدواني شور و حال ديگري دارد، مسابقات در بهترين شرايط انجام ميشود، استقبال تماشاگران و علاقمندان چشمگير است و با هر كس كه صحبت ميكني از اين شرايط، بسيار راضي به نظر ميرسد، گرچه مالكان درخواستا فزايش جوايز را دارند و…
خلاصه اسبدواني با همت و تلاش خراساني و ديگر يارانش و با حمايتهاي خوب دكتر خليلي و فدراسيون سواركاري به جايي ميرود كه بايد برود. ما از اين همه مساعي و تلاش و كوشش مسئولان و دستاندركاران فدراسيون در جهت هرچه بهتر برگزار شدن مسابقات تقدير و تشكر ميكنيم و اميدواريم بقيه موانع هم برطرف شود تا اسبدواني ما هم مثل برخي از كشورهاي همسايه و آنطرف  آبيها به سمت حرفهاي شدن پيش برود و روزي برسد كه با تشكيل «جاكي كلاپ » همرنگ كشورهاي پيشرفته درا ين عرصه شويم.
بيشك بها سبدواني بايداز دو منظر جداگانه نگريست، يكي برگزاري مسابقات كه حالا تمامي مسئولان و دستاندركاران و در رأس همه آنها معاونت اسبدواني به نمايندگي از فدراسيون اين كار را به خوبي انجام ميدهند و ديگر تهيه زيرساختها و آمادهسازي مجموعه هاي اسبدواني و استانداردسازي آنها و… است كه ميبايد مسابقات در آن برپا شود. متأسفانه در اين قسمت مشكلات فراوان است و شركت توسعه و نگهداري در اين مدت به هيچ عنوان نتوانسته نيازهاي اسبدواني و سواركاري راب رآورده سازد.
قضيه از اين قرار است كه براساس مصوبهاي كه چند دهه پيش، از طرف شوراي عالي اداري صورت گرفت، برخي از اماكن ورزشي از جمله مجموعه هاي سواركاري و اسبدواني در اختيار اين شركت قرار گرفت و از آن روز تا به حال كلاف سردرگمي به وجود آمده كه دودش به چشم سواركاري و اسبدواني ميرود! يعني اگر فدراسيون سواركاري كه متولي اين امور است، ميخواهد مسابقه اي برگزار كند
بايد از شركت مذكور اجازه استفاده از مجموعه هاي سواركاري را داشته باشد و اگر چنين مجوزي در اختيار باشد، ميتواند مسابقات خود را در اين مجموعه ها برگزار كند و در غير اين صورت خير! يعني همان كاري كه سال گذشته ديديم و فدراسيون مجبور شد رقابتها را با رفاقت دكتر كاووسي عزيز و بدون پرداخت هزينه در مجموعه انجام داد. البته دست بالاي دست بسيار است، يعني وقتي شركت مذكور آمد، به خاطر اين كه درآمدي داشته باشد، براساس مقررات خود اماكن و مجموعه سواركاري و اسبدواني را به افراد ديگر اجاره داد! در اين شرايط حتي فدراسيون و هيأتها ميبايد به سراغ فردي ميرفتند كه شايد با سواركاري وا سبدواني كاري نداشته و فقط براي درآمدزايي، مجموعهها را اجاره كرده است! در اين رهگذر كار هر روز  سختتر از قبل ميشد. براي مثال نوروزآباد كه بايد يك مدير داشته باشد، هرگوشه آنا فراد يا مراكز مختلفي فعاليت داشتند و…
اين روند نه تنها به گسترش و آماده سازي و نگهداري مجموعه ها كمكي نكرد كه برخي از مجموعه ها در حال فرسايش قرار داشته و رو به نابودي ميرفت كه همه دوستداران حال و روز آنها را خوب ميدانند. در مجموعهاي كه ديوار درست و حسابي ندارد وا ز هرگوشه آنا فرادي داخل ميشوند، آمدند و ويلاهاي آنجا را سر و سامان دادند تا برخي از افراد در بعضي از روزها حتي با خانواده پذيرايي شوند و…
حالا سواركاري وا سبدواني مسابقات خود را كجا بايد برگزار كند.
از ديد برخي مهم نبود، زيرا زحمت اين ورزش را كه نكشيده اند، مسابقات برگزار شود يانشود شايد براي شان مهم نباشد و… از چند سال پيش جوانب كار را مورد ا رزيابي قرار داديم وبا كارشناسان و مسئولان مربوطه به گفت وگو نشستيم و… پيگيريهاي دنياي ورزش باعث استانداردسازي پيست مجموعه اسبدواني گنبد شد و حالا از ا ين بابت خوشحال هستيم.
وقتي مجموعه گنبد درست شد و در زمستان و تابستان مسابقات در آنجا برپا شد، افراد ديگري مدعي شدند، كساني كه شايد سال تا سال به مجموعه سري هم نميزدند، ولي آمدند و پيشنهاد دادند كه مجموعه گنبد را به آنها بدهند! در تهران، يزد، مشهد و… هم چنين فضايي به وجود آمد كه ابتدا ادارات كل ورزش و جوانان و سپس هيأتهاي سواركاري استان و شهرستان و… همه به نوعي سعي در دور زدن فدراسيون را داشتند. خوب وقتي آب سر بالا برود قورباغه هم ابوعطا ميخواند… ما به طور مستمر تمامي مسائل پشت صحنه و
همچنين مصوبات و مقررات موجود را در شمارههاي مختلف يادآور شديم و از مسئولان بالادستي ورزش خواستيم تا اين تخم لق را كنار بگذارند و از همانجايي كه برخي به بيراهه رفتند، كار را اصلاح كنند.
پيش از اين سواركاري و اسبدواني زيرنظر انجمن اسب و فدراسيون سواركاري اداره ميشد، هياتهاي استانها هم زيرمجموعه هايي از اسبدواني تغيير نام داد و شايد ضرورت زمان ميطلبيد تا شركت توسعه ون گهداريب ه وجود آيد كها مروز شايدب يشتر مانع پيشرفت امور سواركاري است و… خوب اداره كل سواركاري و اسبدواني كه از بين رفت، ميبايد انجمن ديگري براي مثال با نام انجمن ملي اسب يا هر نام ديگري تشكيل و تمام اختيارات گذشته به آن محول ميشد تا هم سواركاري و هم اسبدواني رونق گيرد و مثل تمام كشورهاي پيشرفته به معني واقعي داراي اسبدواني و سواركاري درخور نام ايران اسلامي باشيم نه اينكه شركتي تشكيل شود كه امكانات مالي خاصي را در اختيار ندارد و از دست آن داد همه به آسمان ميرسد و… امروز هركس كه هزينه ميكند
حتي پول خود را هم نميتواند بگيرد، مثل مهندس زارع پور و مجموعه صفائيه كه مبلغ قابل توجهي هزينه شده و سالها است كه از گرفتن پول خود نيز عاجز است. خوب مشخص است كه بار كج به منزل نميرسد. هرچه به جلوبرويم، روزگار مجموعه هابدتر ميشود كه بهتر نخواهد شد و… براستي اسبهاي نابي كه بعد از تأسيس شركت توسعه وجود داشتند، چه سرنوشتي پيدا كردند؟

441
نژادهايي كه هريك حكم بالا تر از طلا را داشتند چرا نابود شدند و… حالا تا به آن روزهاي خوب برسيم، زمان لازم است، ولي قرار بود مجموعه هاي اسبدواني و سواركاري را به صورت بلندمدت در اختيار فدراسيون قرار دهند تا بتواند مسابقات سالانه خود را براساس تقويم اجرايي پياده كند، جاي تأسف است كه بگوييم فدراسيون سواركاري حتي يك مترمربع فضا در اختيار ندارد! به هر حال فدراسيون آماده بود تا مجموعه ها را براساس قرارداد و به صورت Bot در اختيار بگيرد و حتي در سال اول براي نوروزآباد صد ميليارد ريال هزينه كند، اما شركت توسعه نميخواست، مجموعه ها را بلندمدت درا ختيار كسي قرار دهد، زيرا ميخواست بر آنها همچنان احاطه داشته باشد و… قرار بود اين كار با دستور وزير تا پانزده شهريورماه صورت گيرد،نميدانيم چه كساني پشت قضيه بودند كه چنين نشد و كار به همان روال سابق ادامه يافت!
البته درا ين مدت و براساس گفته هاي رئيس فدراسيون خرجهاي غير فني هم در آنجا صورت گرفت و… بعد از اين همه گفتن، نوشتن و خواستن شنيديم كه جناب وزير يعني دكتر گودرزي تصميمات درستي را در اين حوزه اتخاذ كرده و به زودي عملياتي خواهد كرد. با تصميمات جديد و در كوتاه مدت برخي از مشكلات سواركاري و اسبدواني حل خواهد شد، ولي متمم دستور هم بايد وجود داشته باشد تا هركس در چهارچوب قانوني خود حركتن مايد.
قرار است، نوروز دوباره به نوروزآباد بيايد و اين مجموعه دوباره رونق بگيرد و آباد شود! گويا به زودي مجموعه سواركاري نوروزآباد با عقد قراردادي به صورت BOT در اختيار فدراسيون
سواركاري قرار ميگيرد كه اين نويد بسيار خوبي است، زيرا فدراسيون ميتواند برنامه هاي خود را يكي پس از ديگري به مرحله اجرا درآورد. از طرف ديگر باز هم شنيديم كه جناب وزير
دستور دادها دارات كل ورزش و جوانان استانها به خصوص استان گلستان در حيطه كاري خود عمل كند و فدراسيون سواركاري و معاونت اسبدواني نيز وظايف خود را كه همانا برگزاري مسابقات است،به مرحله اجرا گذارند. در واقع دكتر گودرزي كار را قانونمند كرده و به همه متذكر شده كه هر كدام از  ارگانها در حيطه كاري خود حركت نمايند و تعامل خوبي را با
يكديگر داشته باشند. بديهي است يكي از اقسام امور فدراسيون سواركاري، برگزاري مسابقات مختلف است. اعم از مسابقات پرش يا رقابتهاي اسبدواني، آيا ارگان با صلاحيت دار ديگري غير از فدراسيون را سراغ داريم كه در اين حيطه حرفي براي گفتن داشته باشد؟
از طرف ديگر ادارات كل ورزش و جوانان استانها هم مسئوليت سنگين ديگري را به دوش دارند كه طبيعي است در آن حيطه عمل خواهند كرد. همچنين وظيفه شركت توسعه و نگهداري چيز ديگري است كه ميبايد مجموعه ها را به خوبي نگهداري كرده، آماده بهره برداري نمايد تا فدراسيونها از آنها استفاده كنند و … با اين سياست درست دكتر گودرزي، بدون شك بسياري از موانع برطرف خواهد شد. شنيديم ا ين ا مر در حال حاضر نوروزآباد را شامل ميشود، يعني اين مجموعه به شكل BOT در اختيار فدراسيون سواركاري قرار ميگيرد كه از روز اول هم بايد اينگونه ميشد. اگر قرار است چنين كاري صورت گيرد و مجموعه مذكور در اختيار فدراسيون باشد، خود فدراسيون هم بايد مديريت كار را برعهده داشته باشد و كليه عوامل حاضر را تعيين تكليف نمايد، در غير اين صورت دوباره اختلافات بروز خواهد كرد. بعدا ز نوروزآباد، نوبت به گنبد ميرسد كه آن هم به صورت درازمدت بايد در اختيار فدراسيون قرار گيرد تا مسابقات اسبدواني نيز به موقع شروع و به موقع به اتمام برسد.
البته همه ميدانند كه برخي از پروژه ها ملي هستند و به استان خاصي تعلق ندارند، براي مثال ورزشگاه آزادي يك مجموعه ملي است و شرايط خاصي دارد. مجموعه  انقلاب، شيرودي و … مجموعه اسبدواني گنبد هم چنين شرايطي دارند. همه اينها پروژه ملي هستند و در واقع ميبايد زير نظر فدراسيون باشند. ولي برخي فكر ميكنند براي مثال چون ورزشگاه آزادي در تهران واقع شده، پس بايد متعلق به اداره كل ورزش و جوانان استان تهران باشد، در حالي كه چنينن يست!
با در اختيار گرفتن نوروزآباد چند اقدام عمده صورت ميگيرد، ابتدا اينكه فدراسيون سواركاري ديگر مشكل نداشتن مكان براي برگزاري مسابقات كشوري را نخواهد داشت! در وهله بعد نوروزآباد، دوباره نوروزآباد ميشود و آباد خواهد شد، يعني هر روز مسابقه اي در آنجا برگزار ميشود و به اين ترتيب مجموعه نوروزآباد رونق ميگيرد. با حضور تماشاگران و علاقمندان
گوشه اي از هزينه نگهداري و تعميرا ت اساسي آن تأمين ميشود. مورد ديگر اينكه براساس گفته هاي فدراسيون سواركاري در آنجا هزينه خواهد داشت كه تاكنون از شركت توسعه و نگهداري چيز زيادي نديدهايم و اين مجموعهها در اين 30 ، 40 سال تقريباً دست نخورده مانده است و در ماههاي اخير در برخي قسمتها تعميراتي صورت گرفته و. ..
مسأله مهم ديگر اينكه مسابقات اسبدواني تهران برخلاف سال گذشته دوباره برپا ميشود. اين اقدام چند حسن اساسي دارد و زندگي ا هالي خوب تركمن صحرا كه در كار اسب هستند را ميتواند تغيير دهد، زيرا اين عزيزان در كار توليد و پرورش اسب هستند و كرههاي خود را در تهران ميتوانند بفروش رسانند، زيرا تهراني ها و غيرتهرانيها به مسابقات نوروزآباد ميآيند و از نزديك شاهد فعاليتهاي انجام شده هستند و توليدات مردم تركمن صحرا را  هم خواهند ديد و خريدهاي خود را انجام ميدهند.
اگر مسابقات تهران مثل سال گذشته تعطيل شود، در واقع زندگي اين عزيزان با مشكل مواجه ميشود.
از طرفي برگزاري مسابقات تهران باعث ميشود تا چه اسبهاي تروبرد، چه دوخون و چه اسبهاي عرب كورسهاي خود را داشته باشند و مديريت يكپارچه اسبدواني حفظ شود، در حالي كه سال گذشته آن بساط به راه افتاد و اختلافات بالا گرفت و … در پايان هم فقط كورس اسبهاي عرب برگزار شد! به هر حال در اختيار دادن مجموعه نوروزآباد آن هم به صورت قرارداد BOT گرچه تمام خواسته سواركاري نيست، ولي در مراحل ابتدايي كار بسياري از مشكلات را مرتفع ميسازد و در اين رابطه بايد به دكتر گودرزي وزير ورزش و جوانان، دكتر خليلي
رئيس فدراسيون سواركاري، مهندس خراساني و ديگر دوستان از صميم قلب تبريك گفت كه گره كور سواركاري را به درستي بازكردند. آقايان به واقع خسته نباشيد.
از ديگر كارهاي ارزشمند فدراسيون سواركاري و معاونت اسبدواني كه به زودي اعلام ميشود، تشكيل «جاكي كلاپ » براي اسبدواني است. يعني كاري كه در تمام دنيا مرسوم است! در اين طرح مالكان و صاحبان اسبها دور هم جمع ميشوند و تشكيلاتي را به وجود ميآورند تا با نظارت فدراسيون، مسابقات اسبدواني كشور را برپا دارند.
با اجراي اين كار ارزشمند تمامي مالكان در اجراي هر چه بهتر مسابقات اسبدواني كمك خواهند كرد و مسابقات باشكوه تر و بهتر و حرفهايتر از گذشته برگزار ميشود. ما نيز اجراي اين گام مهم را هم به فدراسيون و هم به معاونت اسبدواني و هم به همه مالكان عزيز تبريك ميگوييم. اينها چيزهايي بوده كه دنياي ورزش سالها به دنبال آن بوده و از اين بابت خيلي خوشحال هستيم كها ينك تحقق مييابد

45

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد